Νομικές υπηρεσίες

  • Μισθώσεις ακινήτων
  • Εταιρικές υποθέσεις (σύσταση και μετατροπή εταιρειών, εξωχώριες εταιρείες – ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα, τήρηση πρακτικών, πτώχευση – υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής)
  • Αξιόγραφα (διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής, τιμολόγια)
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία (προστασία επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση εμπορικού σήματος – λογότυπο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ), προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό)
SOCIAL MEDIA
facebook twitter
footerlogo
τηλ: +30 210 5781815 | e-mail: info@insight.gr | διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 33, 12132 Αθήνα, Περιστέρι